Algemene Voorwaarden – Terms of Use

De website www.MetaTags.nl is onderdeel van The Metatags Company BV te Leeuwarden – Nederland.

Downloaden

Voorwaarden in PDF

Voorwaarden

Onze voorwaarden bestaan uit de volgende 4 onderdelen:

Vanwege het internationale karakter van het internet zijn deze voorwaarden deels in het Engels.

Access to and use of our websites and/or our systems provided by The Metatags Company BV is subject to the following terms:

The Metatags Company BV is a Dutch based company. Therefor by using our websites and/or our systems you agree to be legally bound by Dutch law ans our Dutch Terms of Use, which shall take effect immediately on your first use of our websites and/or our system. If you do not agree to be legally bound by all the following terms please do not access and/or use our websites and/or our systems.

Use of our website and/or our systems

You may not copy, reproduce, republish, download, post, broadcast, transmit, make available to the public, or otherwise use our websites and/or our systems content in any way except for your own personal, non-commercial use. You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any content of our websites and/or our systems except for your own personal, non-commercial use. Any other use of metatags content requires the prior written permission of the The Metatags Company BV.

You agree to use our websites and/or our systems only for lawful purposes, and in a way that does not infringe the rights of, restrict or inhibit anyone else’s use and enjoyment of this site and/or our systems. Prohibited behaviour includes harassing or causing distress or inconvenience to any person, transmitting obscene or offensive content or disrupting the normal flow of dialogue within this site and/or our systems.

Our websites uses Google Analytics, Yahoo! and other measurement tools to help analyse how users use our sites. These tools use ‘cookies’, which are text files placed on your computer, to collect standard internet log information and visitor behaviour information in an anonymous form. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transmitted to the measurement tools webservers. This information is then used to evaluate visitors use of the website and to compile statistical reports on website activity for The Metatags Company BV.

Disclaimers and Limitation of Liability

This site and/or our systems content, including the information, names, images, pictures, logos and icons regarding or relating to the The Metatags Company BV, its products and services (or to third party products and services), is provided “AS IS” and on an “IS AVAILABLE” basis without any representations or any kind of warranty made (whether express or implied by law) to the extent permitted by law, including the implied warranties of satisfactory quality, fitness for a particular purpose, non-infringement, compatibility, security and accuracy.

Under no circumstances will The Metatags Company BV be liable for any of the following losses or damage (whether such losses where foreseen, foreseeable, known or otherwise): (a) loss of data; (b) loss of revenue or anticipated profits; (c) loss of business; (d) loss of opportunity; (e) loss of goodwill or injury to reputation; (f) losses suffered by third parties; or (g) any indirect, consequential, special or exemplary damages arising from the use of our websites and/or our systems regardless of the form of action.

The Metatags Company BV does not warrant that functions contained in our websites and/or our systems content will be uninterrupted or error free, that defects will be corrected, or that our websites and/or our systems or the server that makes it available are free of viruses or bugs.

Algemene Voorwaarden / Dutch Terms of Use

Deze Algemene Verkoop-, Levering- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten, services en diensten, zowel online als offline, en contractuele verhoudingen tussen The Metatags Company BV ook handelend onder de naam MetaTags enerzijds en de wederpartij, opdrachtgevers, adverteerders, gebruikers, deelnemers enzovoort – verder te noemen wederpartij – anderzijds. Wij leveren B2B. Dat is een internationale aanduiding voor Business-to-Business: bedrijven aan bedrijven. Alle leveringscondities zijn vertrouwelijk.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze zakelijke aanbiedingen, diensten, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd aan of met derden – hierna te noemen: de wederpartij – alsmede de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door onze directie ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
 2. Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel, helpdesk, dealers, wederverkopers en/of met account managers binden ons niet, voor zover deze niet schriftelijk, per post of per fax, door onze directie zijn geautoriseerd om deze afspraken te maken. Als leden van het personeel zijn in dit verband te beschouwen al onze medewerkers die geen deel uitmaken van de directie. The Metatags Company BV zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan Metatags opgedragen taak mag worden verwacht. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan Metatags ter beschikking gestelde gegevens. Metatags is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkig in de door of namens wederpartij verstrekte informatie.
 3. Door ons verstrekte prijsopgaven en/of offertes zijn geheel vrijblijvend en beperkt geldig.
 4. Wij houden ons het recht voor abonnementen, aanvragen, aanmeldingen, vermeldingen, campagnes, accounts, hosting, internet diensten, advertenties, ingezonden mededelingen, service producten en dergelijke zonder opgaaf van reden te weigeren, al dan niet tussentijds te onderbreken en/of te staken.
 5. De wederpartij vrijwaart ons tegen elke en iedere aanspraak welke een derde op ons mocht hebben of menen te hebben met betrekking tot de door de wederpartij aan ons gegeven aanmeld opdracht, campagne, advertenties of ingezonden mededelingen op grond van een – al dan niet terecht gepretendeerd – auteursrecht, merkrecht dan wel welk ander recht dan ook ten aanzien van de inhoud, vorm of opmaak van de advertentie of ingezonden mededeling, website informatie, steekwoorden en omschrijvingen, hetzij in de Benelux, hetzij wereldwijd. Alle uit deze aanspraak voor ons voortvloeiende kosten zowel in als buiten rechte, nationaal alsook internationaal, zijn voor rekening van de wederpartij.
 6. Alle door de wederpartij aan ons verstrekte login gegevens, wachtwoorden of campagne klant nummers zullen door ons met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Echter zijn wij niet verantwoordelijk voor vermissing, diefstal, misbruik, banning, ranking, omzetderving of schade in welke vorm dan ook. Alle door de wederpartij aan ons verstrekte reproductie middelen en soortgelijke hulpmiddelen worden ons eigendom, dan wel kunnen door ons vrij van rechten meerdere keren worden gebruikt voor alle door ons te vervaardigen producten tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onverhoopte beschadigingen of kwijtraken en dergelijke van aan ons verstrekt materiaal. Het risico voor vermissing of beschadiging blijft voor de wederpartij.
 7. The Metatags Company BV zal bij betaling binnen een bepaalde formule of website zorg dragen voor verwerking van de dienst of de aanmelding van wederpartij bij de zoekmachines mede door middel van op het internet geïntegreerde servers. De wederpartij wenst hiervan gebruik te maken voor de duur van deze overeenkomst. The Metatags Company BV verzorgt de aanmelding maar is niet verantwoordelijk voor de vermelding, noch voor de (technische) inhoud van de aan te melden site noch zijn wij verantwoordelijk voor de werking van de zoekmachines en aanverwante systemen. Ook geven wij geen garanties over te behalen omzet of inkomsten naar aanleiding van een opdracht. Het is de wederpartij niet toegestaan om buitenproportionele (schriftelijke) communicatie op te starten of op te laten starten, of om een (gerechtelijke) procedure te starten tegen The Metatags Company BV inzake aanmeldingen en het beheer in de ruimste zin des woords.
 8. De overeenkomst is aangegaan voor één of meer abonnementen voor de genoemde duur en staat ter beschikking aan de wederpartij. Voor de abonnements-mogelijkheden verwijzen wij naar de actuele samenstelling, zoals deze op de diverse aan The Metatags Company BV gerelateerde internet-sites te vinden is. Tussentijds opzeggen is mogelijk zonder dat dit recht geeft op terugbetaling van reeds aan The Metatags Company BV vooruitbetaalde bedragen. Tussentijds opzeggen dient uitsluitend te gebeuren in uw online klanten-account en kan tot uiterlijk zes weken voor de vervaldatum. Opzeggen per aangetekende brief kan tot uiterlijk zes weken voor het vervallen van het dan lopende abonnement. Uw opzegging zal vervolgens verwerkt worden in uw klanten-account. Bij uw bestelling heeft u gekozen voor een abonnement. De verlenging van uw abonnement kunt u op ieder moment stop zetten door in uw klanten account (Menu item klanten-login) de verlenging van uw abonnement van “aan” op “uit” te zetten. Zet u het abonnement op “uit” als er al reeds gefactureerd is voor de nieuwe periode, kunt u pas opzeggen nadat de openstaande factuur is voldaan.
 9. Deze overeenkomst is niet zonder meer overdraagbaar. De wederpartij is verantwoordelijk en is als zodanig gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Een verstrekt login-wachtwoord is verstrekt ten behoeve van strikt persoonlijk gebruik.
 10. The Metatags Company BV abonnementen mogen uitsluitend gebruikt worden voor uitingen binnen de wetten als uitgevaardigd door plaatselijke en landelijke overheden en daar waar van toepassing binnen de VS-wetgevingen. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat The Metatags Company BV geen enkele aansprakelijkheid voor haar handelen op het internet draagt, waaronder begrepen claims, schades, gevolgschade, onrechtmatig handelen, wetsovertredingen, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook.
 11. The Metatags Company BV zal al het mogelijke wat in haar vermogen ligt doen,om een snelle aanmelding van de website van de wederpartij te waarborgen. The Metatags Company BV is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade die het gevolg is van overmacht. De aansprakelijkheid van The Metatags Company BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-stagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van The Metatags Company BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief btw.
 12. Aanmeldingen misbruiken voor pornografisch en/of obsceen materiaal is niet toegestaan. Elke poging om schade toe te brengen aan The Metatags Company BV hardware en/of software en/of The Metatags Company BV in de ruimste zin des woords uitdrukkelijk verboden en kan naast een onmiddellijke afsluiting leiden tot verhaal procedures wegens (gevolg)schades.
 13. The Metatags Company BV zal de door de wederpartij gewenste domeinnaam, campagne, account of website slechts ten behoeve van de wederpartij beheren. Administratief, technisch en financieel blijft de wederpartij zelf verantwoordelijk en The Metatags Company BV is niet aansprakelijk voor welke (gevolg)schade die enige derde geleden heeft wegens overtreding van diens rechten door dit handelen van de wederpartij.
 14. De contractduur is overeenkomstig het genoemde tijdvak in de factuur. Ongeveer een maand voor verstrijken van deze termijn wordt een factuur voor verlenging per email toegezonden. De wederpartij dient alle facturen van The Metatags Company BV stipt op tijd te voldoen. Tussentijds opzeggen dient uitsluitend te gebeuren in uw online klanten-account en kan tot uiterlijk zes weken voor de vervaldatum. Opzeggen per aangetekende brief dient uiterlijk zes weken voor afloop van het het tijdvak van de lopende zakelijke overeenkomst. Online het abonnement opzeggen in uw klanten account volstaat ook. Indien er geen of te laat een schriftelijk opzegging plaatsvindt en/of het online verlengen op “verlengen – aan” blijft staan, verlengt de wederpartij daarmee automatisch de overeenkomst met dezelfde periode als de voorafgaande periode. Dit betreft dus geen stilzwijgende verlenging maar een zakelijke overeenkomst.
 15. Ondanks al uw moeite om metatags te plaatsen en steekwoorden te verzinnen om uw site zo goed mogelijk te laten scoren bij de zoekmachines gaat het heel soms dan toch mis. Een kleine greep uit de mogelijkheden waarom u maar niet bij de zoekmachines aangemeld komt. U bent bij de update van uw site uw tags weer vergeten te plaatsen. U spamt de zoekmachines met individuele verzoeken om uw site aan te melden. Of u heeft malware of illegale ‘warez’ op uw site staan. Of zonder dat u het misschien wist staat er in een uithoek van uw site pornografisch materiaal in een geheim mapje. Of u maakt gebruik van een (gratis) redirect service en heeft helemaal geen “echt eigen domein”. Kortom, het gaat bijna altijd goed, maar soms zullen zoekmachines u weigeren op basis van de inhoud of opzet van uw site of vanwege het feit dat u van derden niet volledig uw site kan of mag beheren.
 16. Betaling door de wederpartij dient altijd vooruit te geschieden, zonder aftrek van enige korting en zonder beroep op verrekening binnen 7 dagen na factuurdatum, ten kantore, op een door ons aan te wijzen bankrekening in Nederland of online via het online betaal systeem. Het uitblijven van betaling zal niet leiden tot het verminderen van de vordering. Alle kosten vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van de wederpartij. Het niet of niet tijdig voldoen van facturen kan tot afsluiting leiden. Dit zal niet leiden tot het verminderen van de vordering.
 17. Bij niet-tijdige betaling of niet volledige betaling hebben wij het recht de wederpartij rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het totaal openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan ons toekomende rechten.
 18. Reclamaties uitsluitend schriftelijk uiterlijk binnen acht dagen na factuurdatum. Reclamaties schorten de betalings-verplichtingen niet op. Over het gefactureerde bedrag kan geen verrekening plaatsvinden.
 19. Voorts zijn wij gerechtigd buiten de hoofdsom en de rente van de wederpartij te vorderen alle incassokosten, die door niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de wederpartij verschuldigd in ieder geval, waarin wij ons voor de invordering van de hulp van een derde hebben verzekerd. Zij bedragen tenminste 15% van de hoofdsom zonder dat hiervan bewijs vereist is.
 20. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief (thans 21% B.T.W.)
 21. The Metatags Company BV behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wederpartij heeft evenwel gedurende 30 dagen na mededeling van wijzigingen het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen, zulks zonder terugbetaling van reeds aan The Metatags Company BV vooruitbetaalde bedragen.
 22. Een abonnement regelt de gehele zakelijke overeenkomst tussen The Metatags Company BV en de wederpartij en is een weerslag van alle afspraken die beide partijen schriftelijk en mondeling hebben gemaakt. Indien een of meerdere onderdelen van deze overeenkomst door enige rechtsplegende instantie ongeldig wordt verklaard, zullen de overige onderdelen volledig rechtsgeldig blijven.
 23. The Metatags Company BV is een geregistreerd en een gedeponeerd woord- en beeldmerk. BMB 1062286. Elke inbreuk hierop zal met alle wettelijke mogelijkheden worden bestreden. Het overnemen van (delen van) onze websites, internet formules, het hergebruiken of overnemen van teksten en/of iconen en verdere vormgeving in de ruimste zin des woords is uitdrukkelijk niet toegestaan, ook niet na beëindiging contract.
 24. Zowel The Metatags Company BV alsook de wederpartij maken voor een aantal diensten gebruik van derden en partners zoals onder andere maar niet uitsluitend bijvoorbeeld dailup, adsl, kabeldiensten, datacentrum, stroom leveranties, Data Netwerken, Peering Partners, Cloud services, Mobile Clouds, Google Netwerk, Yahoo, Bing, Twitter, diverse zoekmachines, domein registars, trust netwerken en SSL Security Partners. The Metatags Company BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken en/of connecties van en naar deze derde partijen in welke vorm dan ook, storingen in de netwerken, systemen, accounts of infrastructuur van deze derde partijen. Verder zijn de leveringsvoorwaarden van de diverse partners en derden altijd van toepassing.
 25. Trainingen, workshops en cursussen. Onze trainingen zijn altijd maatwerk en toegespitst op de website, de activiteiten en vragen & problemen van de individuele deelnemer. Voorafgaande aan de trainingsdag maken de docenten dus alvast een persoonlijke analyse. Hierdoor brengen wij altijd redelijke kosten voor het voor-werk in rekening. Ook ontvangt de deelnemer achteraf de complete analyse per email.
 26. Annulering trainingen en workshops door de deelnemer
  • Annuleren is mogelijk voor trainingen, workshops en cursussen hierna te noemen training.
  • Annuleren door de deelnemer kan per email via onze support desk.
  • Bij annulering bestaat het recht iemand anders te laten deelnemen aan de training.
  • Annuleren binnen 2 weken na de inschrijving is mogelijk mits dit minimaal 4 weken voor de start van de training is en dit geeft recht op 75% restitutie.
  • Zodra de periode tot aanvang van de training minder dan 4 weken bedraagt zijn de volgende redelijke kosten van toepassing:
   • Annuleren tot 4 weken voor de start van de training geeft recht op 75% restitutie.
   • Annuleren tot 2 weken voor de start van de training geeft recht op 50% restitutie.
   • Annuleren binnen 2 weken voor aanvang van de training verplicht men zich tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
  • Bij annulering of het niet of te laat komen opdagen tijdens de trainingsdag zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.
  • Metatags zal altijd proberen, indien iemand niet aanwezig kon zijn, de weken hierna een online meeting te plannen van 1 uur met een docent. Samen zullen zij dan de analyse doornemen en feitelijk een uur privéles volgen.Annulering en uitstel door Metatags
  • Annuleren door Metatags in verband met onvoldoende deelname of overmacht leidt tot teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de annulering.
  • Uitstel door Metatags in verband met onvoldoende deelname of overmacht geeft het recht op annulering tegen teruggave van 100% van alle betaalde kosten binnen twee weken na de aankondiging van het uitstel, op voorwaarde dat de klant binnen twee weken na mededeling van de annulering aangegeven heeft NIET deel te willen nemen aan de volgende versie van dezelfde training.
  • Metatags behoudt zich het recht voor deelnemers de (verdere) toegang tot de training te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende deelnemers ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag en / of te belastend is voor ander deelnemers. De deelnemer heeft geen recht op teruggave van (of een gedeelte van) het verschuldigde totaal bedrag voor de training of workshop.Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops
  • Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
  • Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd.Annulering en uitstel incompany opdrachten
  • Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training of workshop voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd of uitgesteld, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:
  • Annulering of uitstel binnen drie maanden voor aanvangsdatum: 50%
   Annulering of uitstel binnen twee maanden voor aanvangsdatum: 75%
   Annulering of uitstel binnen één maand voor aanvangsdatum: 100%Bij latere uitvoering van een geannuleerde of uitgestelde opdracht is derhalve alsnog het totale honorarium verschuldigd boven de annulerings-/uitstelkosten. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.
  • De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan Metatags berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training of workshop annuleerde/uitstelde.
  • Indien een deelnemer aan een open training of workshop door ziekte of overmacht niet kan deelnemen, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. In overleg kan zijn leidinggevende een vervangende deelnemer sturen.
  • Verdere compensatie of tegemoetkoming in welke vorm dan ook is uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van bijzondere omstandigheden behouden we ons het recht voor om trainingen, cursussen of workshops te annuleren of cursusdata te wijzigen. In dergelijke gevallen worden mogelijke alternatieven met de deelnemers besproken. Metatags aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten die voor de deelnemer voortvloeien uit annuleren, onderbreken of wijzigen.
 27. In het kader van de nieuwe Telecommunicatiewet, opsporings- en onderzoeksactiviteiten en andere (Europese) wetgeving is het aftappen van internet door politie, justitie, inlichtingendiensten en opsporing door organsaties zoals Brein, onder voorwaarden, wettelijk en buitenrechtelijk mogelijk. The Metatags Company BV zal altijd meewerken aan dit soort zaken. De wederpartij beschikt over een (bedrijfs-) vestigingsadres. In het belang van verhaalprocedures van derden zullen deze openbare gegevens verstrekt worden.
 28. The Metatags Company BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schades of gevolgen van deze maatregelen. Kosten of boetes voor The Metatags Company BV hieraan verbonden zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij. Zodra er een vraag, verzoek of klacht binnenkomt zullen wij de wederparij per email op de hoogte stellen. Wij zullen aandringen op eigen verantwoordelijkheid voor wat betreft het oplossen van problemen en geschillen tussen de klager en de wederpartij. Ter voorkoming van procedures en juridische conflicten zullen wij altijd na 7 dagen de gegevens van de klager beschikbaarstellen aan de wederpartij en vice versa. The Metatags Company BV is geen partij in dit soort zaken en wenst ook niet hierin betrokken te worden of tot partij gemaakt te worden.
 29. The Metatags Company BV verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Wederpartij wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en The Metatags Company BV als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door opdrachtnemer ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.
  (https://metatags.nl/algemene-voorwaarden/gegevens-verwerking)
 30. The Metatags Company BV verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. The Metatags Company BV is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van The Metatags Company BV is te raadplegen via het Privacy Statement van deze Algemene Voorwaarden.
  (https://metatags.nl/algemene-voorwaarden/privacy-statement)
 31. Tussen The Metatags Company BV en diverse cloud diensten bestaat een verwerkersovereenkomst. The Metatags Company BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken. Daarvoor dient de klant en/of wederpartij het privacy statement van de betreffende beherende instantie te raadplegen.
 32. Op een overeenkomst met The Metatags Company BV is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortkomende, hoe ook genaamd en in welke vorm dan ook zullen worden onderworpen aan de bevoegde Rechter.
 33. Bij deze voorwaarden horen de volgende bijlages:

Sinds 1999 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08148598.

The Metatags Company BV
Icarusweg 8A
8938 AX Leeuwarden
KvK: 08148598
BTWnr: NL8161.91.700.B01
Telefoon Support
Email Support